Algemene voorwaarden van Personalsport4you

1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst of Abonnement) aangaat middels inschrijving in het online lidmaatschap systeem , dan wel een aankoop voor een losse les of rittenkaart afrondt, wordt u lid, dan wel klant (hierna; het “Lid”) van The ouddoor gym Amsterdam handelend onder Personalsport4you (hierna; “Personalsport4you”).

 

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en transacties van Personalsport4you en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Personalsport4you en het Lid.

2.2. Personalsport4you is gerechtigd de op de Overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Personalsport4you zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één maand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn

is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Personalsport4you op correcte wijze zoals bepaald in artikel 3.5 te zijn ontvangen. Het bepaalde in artikel 3.5 is ook op de opzegging als bedoeld in dit artikel 2.2 onverkort van toepassing. 

 

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij de Overeenkomst aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. in het software programma.

3.2 Voorwaarden voor inschrijving vanaf 18 jaar
De persoon die zich inschrijft is zich bewust van het feit dat de ingevoerde gegevens digitaal kunnen worden opgeslagen in de ledenadministratie van Personalsport4you.

3.3 Voorwaarden voor inschrijving voor minderjarigen vanaf 12 jaar
Een ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient mee te komen voor de inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier. Verder gelden bovenvermelde voorwaarden zoals genoemd in artikel 3.2 met als aanvullende voorwaarde: een geldig legitimatiebewijs van de ouder, of op grond van de wet aangestelde voogd, dient bij inschrijving te worden overhandigd (Paspoort, Identiteitsbewijs of Rijbewijs). Minderjarigen onder 12 jaar oud worden niet toegelaten als lid bij Personalsport4you.

3.4 Abonnementen

Personalsport4you biedt diverse abonnementsvormen aan met een verschillend gebruik van faciliteiten en verschillende contractsduur, waarbij de prijzen verschillen per Abonnement. Uitzonderingen qua abonnementsvorm, prijs of duur van het Abonnement worden door de directie bepaald en zijn voor het lid bindend De officiële start van de vaste abonnementsperiode is de 1e dag van betaling. 

Voor de verschillende abonnementsvormen geldt dat het Lid gedurende de looptijd van de Overeenkomst onbeperkt gebruik kan maken van alle faciliteiten binnen Personalsport4you zoals genoemd in het Abonnement. Voor een aantal specifieke faciliteiten/producten wordt een extra vergoeding gevraagd.

Ieder Abonnement is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en wordt na de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode verlengd met telkens 1 maand en is vanaf dat moment maandelijks opzegbaar, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

3.5 Opzegging
In het geval van een opzegging van de Overeenkomst binnen de eerste overeengekomen minimale abonnementsperiode, welke minstens 1 gehele maand vóór de officiële einddatum van de minimale overeengekomen duur van de Overeenkomst wordt ingediend, geldt dat de officiële einddatum van deze minimale duur van de Overeenkomst wordt aangehouden. In het geval van een opzegging welke binnen 1 maand voor het verstrijken van de minimale overeengekomen duur van de Overeenkomst, of na de minimale duur van de Overeenkomst ingediend wordt, geldt een opzegtermijn van 1 gehele maand.

Opzeggen is alleen mogelijk via het software systeem, mondeling of per mail word niet toegepast. 

3.6. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Personalsport4you worden overgedragen. 

3.7 .Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft het Lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik maakt van de groepslessen.

Eenmalige kosten bij het afsluiten van de Overeenkomst zijn uitgesloten van de mogelijkheid tot herroepen.

3.8 Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Personalsport4you – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de club van Personalsport4you locaties of een met Personalsport4you gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is. Bij een correcte opzegging op medische gronden of verhuizing zal mogelijkheid worden geboden om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.9 Personalsport4you mag de Overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

  1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

  2. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

  3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

  4. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd.

Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

 

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso, iDeal vooruit voor de gehele contractperiode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van een maandelijkse betaling, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur van de Overeenkomst(of een verlenging daarvan).

4.2. Indien de Overeenkomst eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de groepsless van Personalsport4you, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. Personalsport4you behoudt zich het recht voor om achterstallige bedragen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van de Overeenkomst verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Personalsport4you te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten  van Personalsport4you tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien Personalsport4you over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Personalsport4you het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Personalsport4you tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Personalsport4you is ten allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.8. Personalsport4you is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%.

 

5. Privacy

5.1. Personalsport4you verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. Personalsport4you verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Personalsport4you en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Personalsport4you.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Personalsport4you kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Personalsport4you

​6. Opschorting (tijdelijk stopzetten) 

6.1 Bij Overeenkomsten langer dan 12 maanden is het mogelijk voor de minimale duur van 21 maand en maximale duur van 12 weken per jaar het abonnement op te schorten.

6.2 Per jaar zijn maximaal twee opschortingen mogelijk met een maximale totale duur van de opschorting van 12 weken.

6.3 Bij de eerstvolgende factuur wordt het abonnementsgeld voor de opschorting in mindering gebracht en verrekend.

6.4 Door opschorten schuift de einddatum van de Overeenkomst op met een periode die gelijk is aan de periode van de opschorting.

6.5 Een opschorting kan uitsluitend vooraf worden aangevraagd per mail op personalsport4you@gmail.com

6.6 Het is niet mogelijk om achteraf een opschorting met terugwerkende kracht aan te vragen.

 

7. Openingstijden

7.1. Personalsport4you is bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Deze aangepaste openingstijden zijn vermeld in de nieuws brief 

7.2. Personalsport4you is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

7.3. Personalsport4you is bevoegd (delen van) de club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

8. Klachten en informatieverplichting

8.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Personalsport4you te worden doorgegeven.

8.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Personalsport4you kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

8.3. In geval van klachten met betrekking tot Personalsport4you dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de aanwezige medewerker en in tweede instantie tot Personalsport4you via email op personalsport4you@gmail.com

9. Personal training

9.1. Personalsport4you biedt personal training en small group trainingen aan. Deze trainingen zijn niet bij de Overeenkomst inbegrepen. Indien een reservering is gemaakt kan deze kosteloos tot 24 uur van te voren worden geannuleerd.

9.2 Bij annulering binnen 24 uur of wanneer het Lid niet verschijnt op de afgesproken tijd zal het volledige bedrag voor de training in rekening worden gebracht, dan wel zal een eerder aangekochte credit worden afgetrokken van het saldo.

10. Groepslessen

10.1 Voor alle groepslessen dient het Lid een reservering te doen in het online reserveringssysteem van Personalsport4you. Indien een reservering is gemaakt kan deze kosteloos tot 4 uur van te voren worden geannuleerd.

10.2 Indien er korter dan 4 uur voor aanvang wordt geannuleerd of het Lid niet aanwezig is bij de gereserveerde training heeft Personalsport4you het recht om kosten in rekening te brengen bij het Lid dan wel in geval van een rittenkaart een credit (rit) van het openstaande tegoed af te trekken.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Personalsport4you is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Personalsport4you of haar leidinggevenden.

11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Personalsport4you, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle door Personalsport4you gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.